[:sk]

Pre mnohé kresťanské manželstvá je predmanželská príprava (náuky) jediným zdrojom, z ktorého čerpali poznanie o Božom pláne pre svoje manželstvo. Bolo to však ešte pred samotným manželstvom.

Nato, aby sme vybudovali hlboký manželský vzťah na celý život, potrebujeme hľadať a spoznávať Boží plán aj počas manželstva. Práve vtedy, keď prichádzajú konflikty, ťažkosti či povinnosti je možné objavovať aj krásu a veľkosť tejto sviatosti.

Pozývame Vás prežiť víkend hľadania Božieho plánu pre Vaše manželstvo a zažívania novej radosti z Vášho vzťahu.

Ide o evanjelizačný kurz pre manželov, ktorého zmyslom je posilniť, oživiť a uzdraviť vzťah manželov, prostredníctvom poznania a obrátenia sa k plánu Boha pre kresťanské manželstvo.

Je to manželský kurz, preto sa na ňom zúčastňujú celé manželské páry bez detí. Kurz začína v piatok večer a končí v nedeľu v popoludňajšom čase.

Článok o kurze Rút

[:en]

For many Christianʹs marriages is pre-marriage course the only source, where they gain the knowledge of Godʹs plan for their marriage. However this was before the marriage itself.

To build up a profound married couple relationship for life, we need to look for the Godʹs plan also during the marriage. Exactly, when the conflicts come, difficulties or duties, it is possible to explore also the beauty and the greatness of this sacrament.

We invite you to experience the weekend of searching the Godʹs plan for your marriage and experiencing the new joy from your relationship.

The evangelistic course for married couples, where the point is to strenghten, refresh and to heal the realationship of the couples, through realization and turning to plan of God for the Christianʹs marriage.

This is the marriage course, therefore the complete marriage couples without children take part in. The course begins on Friday evening and ends on Sunday afternoon.

 

Article obout the course Ruth

[:]