Kana pre manželov

Stretnutie Kána pre je týždeň pre manželské páry, organizované komunitou Chemin Neuf. Pre manželov je časom zastavenia sa,  stretnutia v páre. Je týždňom, počas ktorého je možné prerušiť stále rýchlejší rytmus moderného života a znova sa stretnúť ako pár a obnoviť prostredníctvom zdieľania a modlitby.

Na Stretnutí Kána nájdete:

  • ČAS ZNOVUOBJAVIŤ zmysel manželského života a dnešnej rodiny; otvorene sa porozprávať o zásadných otázkach, ako sú komunikácia, sexualita, či vernosť.
  • ČAS ZDIEĽAŤ SA vo vzájomnej otvorenosti o radosti, ale aj ťažkosti života vo dvojici.
  • ČAS OTVORIŤ SA Bohu, ktorý neprestajne buduje a posilňuje manželské páry, učí ich láske a odpúšťaniu.
  • ČAS PRE DETI, ktoré sa plne zúčastňujú stretnutia Kána. Deti (od 3 do 14 rokov) sú zverené skupine, ktorá im pripravuje program hier a oddychu. Program je v súlade s vekom a osobnými potrebami detí. Deti v predškolskom majú aktivity v “škôlke” a školáci v tábore.

Spoločenstvo Kány pre manželov (Bratstvo Kána)

  • je pokračovaním letného Stretnutia Kána. Bratstvo Kána zhromažďuje páry, povolané prijať hlbšie milosť svojho manželstva,
  • je to spoločenstvo pre evanjelizáciu manželov a rodín, ktoré sa zakladá na modlitbe, skutočnom zdieľaní, bratskom živote v malých miestnych skupinkách (fraternitách) a vzájomnej kresťanskej pomoci,
  • stretnutia pozostávajú z troch víkendov a jedného týždňa v roku s Komunitou Chemin Neuf,
  • ako hnutie v Cirkvi závisí na Komunite Chemin Neuf a žije v spojení s inými účastníkmi pastorácie rodín a s miestnou Cirkvou,
  • odpovedalo na výzvu miestnych Cirkví a existuje už vo viac ako 30 krajinách,
  • k členstvu v bratstve Kána je potrebné absolvovať letné týždenné Stretnutie Kána.

Web: www.kanapremanzelov.sk