Názov a pôvod

Názov spoločenstva vyjadruje skutočnosť, že ide o Spoločenstvo Kňazských A LAických rodín. Ďalším námetom pre názov spoločenstva je biblický citát: Nik nie je taký svätý ako Pán, niet Skaly, ako je náš Boh“ (1 Sam 2,2).  Prvý zárodok dnešného spoločenstva je spojený s gréckokatolíckou kňazskou rodinou, ktorá túžila žiť svoju vieru spoločne s inými. Od roku 2004 sa začalo s týmto úmyslom stretávať niekoľko kňazských rodín na východe Slovenska. Postupne boli oslovené aj ďalšie gréckokatolícke kňazské rodiny, ktoré prechádzali procesom formácie. Tie potom od roku 2010 začali evanjelizačnú činnosť zameranú na rodiny kňazov i laikov. Dnes tvorí spoločenstvo SKALA približne sto rodín, z toho 15 kňazských. Laickými členmi sú gréckokatolíci, ako aj rímskokatolíci. V roku 2014 požehnal členov spoločenstva SKALA a listom odobril jeho činnosť preosv. vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup.

Spiritualita

Vedenie spoločenstva si uvedomilo, že najohrozenejšou bunkou spoločnosti i Cirkvi v súčasnej západnej kultúre je rodina. Z toho dôvodu je spiritualita spoločenstva zameraná na prehĺbenie života rodín podľa Božieho plánu. Spolužitie manželov v jednote, udržiavanie plameňa lásky s Kristom uprostred a rešpektovanie morálneho zákona vytvárajú skutočnú krásu života. V takejto atmosfére stabilnej a funkčnej rodiny sa prirodzene odovzdávajú tieto hodnoty aj deťom. Ďalším dôležitým cieľom popri duchovnej formácii je apologetická formácia rodín, reagujúca na aktuálne mätúce a protirečivé tendencie v postmodernej spoločnosti.  Podstatnými krokmi na ceste duchovnej obnovy rodín sú: pravidelný sviatostný život, spoločná modlitba v rodine, denné uvažovanie nad Svätým písmom a neustále čerpanie milostí zo sviatostného manželstva pre každodenný zápas o tvár vlastnej rodiny.

Konkrétne aktivity

Spoločenstvo každoročne organizuje duchovné obnovy podľa jednotlivých tém a stupňov formačného rastu. Po absolvovaní prvej tematickej obnovy je každá rodina (manželský pár) zadelená do kruhu 3-4 párov. Tam sa pod vedením kňaza – lídra počas celého roka prehlbuje v danej téme na pravidelných mesačných stretnutiach. Obyčajne dvakrát v roku je tzv. Deň spoločenstva, kde sa stretnú všetci členovia SKALY a majú celodenný prorodinný program. Počas roka (mimo prázdnin) je každú druhú nedeľu príležitosť na spoločnú modlitbu v rámci modlitieb zvelebenia. Tieto modlitby sú v nedeľu popoludní a sú otvorené pre širší okruh záujemcov. V poslednom čase sa rozbehol aj program s názvom Škola učeníctva, kde prebieha dvojročná formácia zrelých laických párov, vedúca k certifikátu cirkevnej autority.

Štruktúra

Na čele spoločenstva je hlavný líder – o. ICLic, PaedDr. Peter Horváth, gréckokatolícky kňaz Košickej eparchie. V riadení mu pomáha lídrovský tím, čo je volený orgán z kňazov i laikov. V spoločenstve sa vyprofilovali špecifické komisie (služby) pre jednotlivé oblasti života spoločenstva. Každá pozostáva z vedúceho komisie a menšieho tímu spolupracovníkov.

  • Evanjelizačná – reaguje na požiadavky evanjelizácie vo farnostiach;
  • Modlitbová – napomáha evanjelizačným aktivitám modlitbovou podporou;
  • Tvorivá – organizuje spoločenské stretnutia, plesy;
  • Detská – pokrýva starostlivosť o menšie deti pri aktivitách ich rodičov;
  • Hudobná – stará sa o hudobné sprevádzanie modlitieb;
  • Pútnická – podieľa sa na organizovaní pútí;
  • Informačná – má starostlivosť o web a šírenie informácií vo vnútornom fóre;
  • Športová – organizovanie športových podujatí.
  • Súčasťou štruktúry spoločenstva sú pokladník a mediálny zástupca.

Špecifickosť charizmy

Pri existencii rôznych cirkevných i laických hnutí a spoločenstiev je legitímna otázka: čo je vlastnou charizmou spoločenstva SKALA? Už samotný fakt, že základom spoločenstva sú gréckokatolícke kňazské manželské páry napovedá, že ide o isté špecifikum v Cirkvi. Ženatí kňazi, ktorí vykonávajú duchovnú službu a súčasne žijú rodinným životom, sú do istej miery „raritou“. Súčasne sú obohatením pre celú Katolícku cirkev, ako konštatuje Druhý vatikánsky koncil (PO 16), lebo z praxe poznajú manželský a rodinný život a tak majú osobitné poslanie práve v pastorácii rodín. Spoločenstvo pri svojom záujme o komplexné dobro rodín neľpie na obradových rozdieloch ani nevytrháva rodiny zo života farností. Jeho zámerom je pozdvihnúť život veriacich rodín duchovne, mravne i ľudsky. Členovia a sympatizanti spoločenstva rešpektujú, že pri spoločných aktivitách sa liturgické slávenia i ostatné modlitby vykonávajú v byzantsko-slovanskom obrade.

Sídlo a kontakt

Sídlo spoločenstva SKALA o. z. je v Novom Ruskove (okr. Trebišov), Ul. sv. Cyrila a Metoda č. 205.

Web: www.skalarodin.sk

E-mail: info@skalarodin.sk, horkas2@gmail.com