Milí návštevníci tejto web stránky !

V prvom ravladyka-web1-199x300de Vás všetkých srdečne vítam a ponúkam vám služby nášho gréckokatolíckeho Centra pre rodinu na Sigorde. Rodina je základná bunka ľudskej spoločnosti. Kresťanská rodina je zároveň malou rodinnou cirkvou, kde sa praktizuje a odovzdáva živá viera v Ježiša Krista. Čím je rodina stabilnejšia, tým je väčší predpoklad ľudskej spokojnosti, lebo Boh stvoril človeka ako muža a ženu, ktorí sa majú vzájomne dopĺňať práve v kresťanskej rodine.

Skúsme položiť dôraz na kultúrny život našich kresťanských rodín. Starajme sa o to, aby naše rodiny žili vo vzájomnej jednote a v láske, a tak boli tým najlepším miestom prijímania najväčšieho Božieho daru, dieťaťa, nového človeka, ktorý je vždy Bohom chcený a milovaný.

Gréckokatolícke Centrum pre rodinu na Sigorde vám, milí rodičia, ponúka upevnenie a formovanie manželského vzťahu cez rôzne formačné kurzy. Chce vám byť nápomocné aj pri odovzdávaní viery vašim deťom, a zároveň vám chce ukázať cestu z rôznych manželských kríz.

Teším sa z formačnej práce kňazských rodín, ktoré som poveril vedením a prácou v tomto centre. Verím, že tí, ktorí gréckokatolícke Centrum pre rodinu na Sigorde navštívia a pobudnú v ňom aspoň niekoľko dní, zakúsia dobrú priateľskú a kresťanskú atmosféru, a budú nielen povzbudení, ale budú túžiť po tom, aby sa doň mohli čoskoro vrátiť na ďalší formačný kurz.

Všetkým mladým ľuďom, ktorí sa pripravujú na manželstvo, alebo už v ňom žijú, zo srdca udeľujem archijerejské požehnanie.

Váš Mons. Ján Babjak SJ

prešovský arcibiskup a metropolita