[:sk]

drV nedeľu 5. júna 2016 popoludní sa na Hlavnej ulici v Prešove už po siedmy krát organizoval Deň rodiny. Organizátorom bolo gréckokatolícke Centrum pre rodinu na Sigorde a konal sa pod záštitou p. primátorky mesta Prešov Ing. Andrey Turčanovej. Zúčastnilo sa na ňom množstvo detí a rodín, ktorí vystupovali v rámci programu, alebo sa prišli pozrieť na pripravený program.

Ako po minulé roky, aj tohto roku mal program dva programové bloky. Ten prvý  „deti deťom“ bol venovaný deťom a boli to práve deti, ktoré ním chceli zaujať tých, ktorí prišli na námestie. Druhý blok programu „o čom je deň rodiny“  bol venovaný manželom a dospelým.

Po úvodných organizačných prípravách samotný program otvorila moderátorka p. Martina Poláková privítaním prítomných detí a rodín o 14.00 hod. Po úvodnom slove moderátorky, detský program otvorili deti z Cirkevnej základnej školy sv. Gorazda v Prešove.  Predstavili sa orchestrom tvoreným  zo žiakov tejto cirkevnej školy. Taktiež piesňami, poéziou, tancami a krátkym vystúpením herca, bývalého žiaka školy Jakuba Muranského.  Po ich vystúpení nasledovalo pásmo o rodine, s ktorým vystúpili žiaci gréckokatolíckej Cirkevnej materskej  školy bl. Petra Pavla Gojdiča z Prešova. Tretím vystupujúcim boli deti z Cirkevnej základnej a umeleckej školy sv. Mikuláša v Prešove, ktorí prítomných zaujali piesňami, detskou ľudovou hudbou a folklórnym súborom. Prvý blok programu zakončili deti z materskej školy Tobiáš, ktorí sa predstavili rómskymi tancami.

Druhý blok programu pre manželov a rodičov sa začal o 15.30 hod. vyhlásením o rodine, ktorý prečítali manželia Peter a Alenka Milenkyovi. Po ňom nasledoval príhovor vladyku Milana Lacha, SJ, pomocného prešovského biskupa a príhovor viceprimátora mesta Prešov p. Ing. Štefana Kužmu. Obaja vo svojich príhovoroch poukázali na hodnotu rodiny a manželstva.

V tomto bloku pre rodičov zaznela aj krátka prednáška o. Jozefa Greška, týkajúca sa prvej časti motta dňa rodiny „… aby deti otca mali,…“. V nej sa venoval úlohe otca v rodine. Vychádzal  zo slov sv. apoštola Pavla v liste Efezanom  3,14-15: „Preto zohýnam kolená pred Otcom,  od ktorého má meno každé otcovstvo na nebi i na zemi.“  Poukázal na to, že ak my muži chceme byť dobrými otcami vo svojej rodine, potrebujeme byť najprv synmi nebeského Otca. Rozprával o tom, ako sa správal Nebeský Otec k svojmu synovi Ježišovi a na základe tohto vzťahu poukázal na to, ako sa ma správať každý otec vo svojej rodine. V závere poukázal na osobnosť otca, ktorého charakterizuje niekoľko čŕt. Otec je ten, ktorý vychováva, ktorý vedie svoju rodinu, ktorý pomáha deťom odpútať sa od matky a tiež na to, že otec je kňazom v rodine.

V ďalšom programe sa predstavilo spoločenstvo gréckokatolíckych kňazských a laických rodín Skala. Po predstavení sa, postupne ohlásili prítomným základné pravdy našej viery, a to že Boh je ten, ktorý nás miluje, že každý z nás je hriešny, že Ježiš Kristus je záchranou a spásou pre každého z nás, a že pre každého ma pripravený nový život.

Po programe spoločenstva Skala nasledovala krátka prezentácia jednotlivých prorodinných organizácii pôsobiacich na území mesta Prešov.  S krátkymi svedectvami o tom, ako Pán vedie ich manželstvo, sa predstavili manželia z Neokatechumenátneho spoločenstva, spoločenstva Svetlo-Život, spoločenstva Kány pre manželov, Centra pre rodinu na Sigorde a ďal. Učiteľky zo Strednej Zdravotnej školy sv. Bazila Veľkého predstavili TeenStar program o kresťanskej sexuálnej výchove pre mladých, ktorý sa vyučuje na ich škole. Program Dňa rodiny zakončilo spoločenstvo Skala modlitbami chvál a svedectvami o 18.00 hod. Záver patril znova moderátorke, ktorá sa poďakovala vystupujúcim ako aj všetkým prítomným.

Počas celého programu boli na námestí stánky, v ktorých sa prezentovali jednotlivé prorodinné organizácie a cirkevné školy v meste Prešov. Viaceré z nich si v rámci prezentácie pripravili aktivity pre deti. Pre deti boli od 14.30 hod., keď sa skončil prvý blok programu „deti deťom“, pripravené viaceré aktivity a to trampolíny, nafukovací hrad, program skautov, statickej ukážky vojenského, hasičského vozidla a vozidla rýchlej zdravotníckej pomoci.

Cieľom každoročného organizovania Dňa rodiny je pripomenúť hodnotu rodiny, ktorá je založená na trvalom manželskom zväzku jedného muža a jednej ženy.  „Rodina vytvára ideálny priestor pre život, rozvoj detí a rast vzájomnej lásky partnerov.“ (Vyhlásenie o rodine)

Ako organizátori tohto dňa sme veľmi radi, že sme mohli prispieť aj týmto podujatím k zviditeľneniu a pripomenutiu hodnoty rodiny a jej oslave v meste Prešov .

o. Jozef Greško, duchovný správca CPR Sigord

Článok bol uverejnený aj v gréckokatolíckom časopise Slovo.

Viac o Dni rodiny

[:en]

m_IMG_1659V nedeľu 5. júna 2016 popoludní sa na Hlavnej ulici v Prešove už po siedmy krát organizoval Deň rodiny. Organizátorom bolo gréckokatolícke Centrum pre rodinu na Sigorde a konal sa pod záštitou p. primátorky mesta Prešov Ing. Andrei Turčanovej. Zúčastnilo sa na ňom množstvo detí a rodín, ktorí vystupovali v rámci programu, alebo sa prišli pozrieť na pripravený program.

Ako po minulé roky, aj tohto roku mal program dva programové bloky. Ten prvý  „deti deťom“ bol venovaný deťom a boli to práve deti, ktoré ním chceli zaujať  deti  a rodičov, ktorí prišli na námestie. Druhý blok programu „o čom je deň rodiny“  bol venovaný manželom a dospelým.

Po úvodných organizačných prípravách samotný program otvorila moderátorka p. Martina Poláková privítaním prítomných detí a rodín o 14.00 hod. Po úvodnom slove moderátorky detský program otvorili deti z Cirkevnej základnej školy sv. Gorazda v Prešove.  Predstavili sa orchestrom tvoreným  zo žiakov tejto cirkevnej školy. Taktiež piesňami, poéziou, tancami a krátkym vystúpením herca, bývalého žiaka školy Jakuba Muranského.  Po ich vystúpení nasledovalo pásmo o rodine, s ktorým vystúpili žiaci gréckokatolíckej Cirkevnej materskej  školy bl. Petra Pavla Gojdiča z Prešova. Tretím vystupujúcim boli deti z Cirkevnej základnej a umeleckej školy sv. Mikuláša v Prešove, ktorí prítomných zaujali piesňami, detskou ľudovou hudbou a folklórnym súborom. Prvý blok programu zakončili deti z materskej školy Tobiáš, ktorí sa predstavili rómskymi tancami.

Druhý blok programu pre manželov a rodičov sa začal o 15.30 hod. vyhlásením o rodine, ktorý prečítali manželia Peter a Alenka Milenkyovi. Po ňom nasledoval príhovor vladyku Milana Lacha, SJ, pomocného prešovského biskupa a príhovor viceprimátora mesta Prešov p. Ing. Štefana Kužmu. Obaja vo svojich príhovoroch poukázali na hodnotu rodiny a manželstva.

V tomto bloku pre rodičov zaznela aj krátka prednáška o. Jozefa Greška, týkajúca sa prvej časti motta dňa rodiny „… aby deti otca mali,…“. V nej sa venoval úlohe otca v rodine. Vychádzal  zo slov sv. apoštola Pavla v liste Efezanom  3,14-15: „Preto zohýnam kolená pred Otcom,  od ktorého má meno každé otcovstvo na nebi i na zemi.“  Poukázal na to, že ak my muži chceme byť dobrými otcami vo svojej rodine, potrebujeme byť najprv synmi nebeského Otca. Rozprával o tom, ako sa správal Nebeský Otec k svojmu synovi Ježišovi a na základe tohto vzťahu poukázal na to, ako sa ma správať každý otec vo svojej rodine. V závere poukázal na osobnosť otca, ktorého charakterizuje niekoľko čŕt. Otec je ten, ktorý vychováva, ktorý vedie svoju rodinu, ktorý pomáha deťom odpútať sa od matky a tiež na to, že otec je kňazom v rodine.

V ďalšom programe sa predstavilo spoločenstvo gréckokatolíckych kňazských a laických rodín Skala. Po predstavení sa, kto sú, postupne ohlásili prítomným základné pravdy našej viery a to že Boh je ten, ktorý nás miluje, že každý z nás je hriešny, že Ježiš Kristus je záchranou a spásou pre každého z nás a že pre každého ma pripravený nový život.

Po programe spoločenstva Skala nasledovala krátka prezentácia jednotlivých prorodinných organizácii pôsobiacich na území mesta Prešov.  S krátkymi svedectvami o tom, ako Pán vedie ich manželstvo, sa predstavili manželia z Neokatechumenátneho spoločenstva, spoločenstva Svetlo-Život, spoločenstva Kány pre manželov, Centra pre rodinu na Sigorde a ďal. Učiteľky zo Strednej Zdravotnej školy sv. Bazila Veľkého predstavili TeenStar program o kresťanskej sexuálnej výchove pre mladých, ktorý sa vyučuje na ich škole. Program Dňa rodiny zakončilo spoločenstvo Skala modlitbami chvál a svedectvami o 18.00 hod. Záver patril znova moderátorke, ktorá sa poďakovala vystupujúcim ako aj všetkým prítomným.

Počas celého programu boli na námestí stánky, v ktorých sa prezentovali jednotlivé prorodinné organizácie a cirkevné školy v meste Prešov. Viaceré z nich si v rámci prezentácie pripravili aktivity pre deti. Pre deti boli od 14.30 hod., keď sa skončil prvý blok programu „deti deťom“, pripravené viaceré aktivity a to trampolíny, nafukovací hrad, program skautov, statickej ukážky vojenského, hasičského vozidla a vozidla rýchlej zdravotníckej pomoci.

Cieľom každoročného organizovania Dňa rodiny je pripomenúť hodnotu rodiny, ktorá je založená na trvalom manželskom zväzku jedného muža a jednej ženy.  „Rodina vytvára ideálny priestor pre život, rozvoj detí a rast vzájomnej lásky partnerov.“ (Vyhlásenie o rodine)

Ako organizátori tohto dňa sme veľmi radi, že sme mohli prispieť aj týmto podujatím k zviditeľneniu a pripomenutiu hodnoty rodiny a jej oslave v meste Prešov .

o. Jozef Greško, duchovný správca CPR Sigord

Článok bol uverejnený aj v gréckokatolíckom časopise Slovo.

Viac o Dni rodiny

[:]