[:sk]

biblia-web1Božie Slovo nás nabáda: “Neste si vzájomne bremená, a tak naplníte Kristov zákon.” Gal 6,2 a tiež: “…modlite sa jeden za druhého…” Jak 5,16.

Preto vždy aktuálnou ponukou nášho Centra je modlitba za Vaše úmysly týkajúce sa rodiny. Radi ich zaradíme do našich pravidelných modlitieb a slávení Sv. liturgie, ak nám ich pošlete na našu modlitebnú SMS linku formou SMSky, v ktorej stručne opíše svoj modlitebný úmysel.

Kňazi slúžiaci v Centre pre rodinu potom minimálne raz v týždni, pri slávení Sv. liturgie pridávajú aj tieto úmysly do modlitbových prosieb.  Taktiež budujeme sieť dobrovoľníkov – modlitebníkov, ktorí sa spolu s nami zapájajú do modlitieb za tieto úmysly. Môžete sa nimi stať tiež, ak nám o svojej ochote a túžbe byť modlitebníkom napíšete.

Číslo SMS linky je 0904 738 649.

Svoj úmysel môžete poslať aj cez nasledovný formulár emailom.

Ak by ste mali túžbu modliť sa za centrum a za tieto úmysly, môžete vyplniť nasledujúci formulár a my vás budeme kontaktovať.

[:en]

biblia-web1

Godʹs Word encourages us: “Carry each other’s burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ.” Gal 6,2 and also: “….pray for one another…” Jak 5,16

Therefore we offer in our Centre the prayer for your intentions regarding your family. We will gladly include them into our regular prayers and celebration of the st. liturgy, if you send them to our prayerʹs SMS line in the form of SMS message, where you briefly describe our praying intentions.

Priests that serve in Centre for family then at least two times in a week, during the st.liturgy, add also the intentions to prayerʹs requests. We are working on the network of volunteers – praying persons, that together with us participate in prayers for these intentions. You can also become these persons, if you write us about your willingness and desire.

Number for the SMS line is 00421 904 738 649.

You can send your intention also through the following form by email.

If you get a desire to pray for our centre and for these intentions, you can fullfil following form and we will contact you.

[:]